szkolenie-wstepne

Szkolenie wstępne bhp, nazywane również instruktarzem wstępnym bhp, jest  adresowane do wszystkich nowych pracowników. Zanim nowy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, musi przejść szkolenie wstępne bhp.

Adresaci szkolenia bhp

Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie szkoleniowe), w załączniku nr 1 jednoznacznie definiuje adresatów szkolenia wstępnego bhp, jako wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Kiedy przeprowadza się szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne bhp przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

szkolenie wstępne bhpZanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, ma obowiązek przejść szkolenie wstępne bhp oraz instruktarz stanowiskowy. Wyjątkowo, jeżeli wcześniej pracownik pracował i nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy (wygasła umowa o prace), i ponownie pracownik został zatrudniony na tym samym stanowisku, przy tej samej pracy (nowa umowa), szkolenie wstępne nie jest wymagane, podobnie jak instruktarz stanowiskowy (do 30 dni przerwy).

Art 2373 Kodeksu pracy
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (…). Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Program szkolenia wstępnego bhp

szkolenie wstępne bhpRamowy program szkolenia wstępnego bhp dla pracowników rozpoczynających pracę zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia o szkoleniach bhp.

Ramowy program szkolenia wstępnego bhp stanowi podstawę do opracowania szkoleń bhp dla poszczególnych grup zawodowych i prac.

Ramowy program szkolenia wstępnego bhp zawiera:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie w formie instruktarzu powinno trwać, co najmniej 3 godziny lekcyjne, czyli ponad 2 godziny pracy.

Forma szkolenia bhp

Zgodnie z powołanym wcześniej rozporządzeniem szkoleniowym, szkolenie wstępne bhp powinno zostać przeprowadzone w formie instruktarzu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, na podstawie programu ramowego szkolenia.

Szkolenie bhp w formie instruktarzu

szkolenie wstępne bhpPrzez instruktaż należy rozumieć formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne. Szkolenie wstępne bhp ma umożliwić nowym pracownikom  uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy, w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktarz powinien być realizowany na stanowisku pracy przez wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych, charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Zalety szkolenia bhp w formie instruktarzu

Niewątpliwą zaletą szkolenia w formie bezpośredniej jest kontakt pomiędzy szkolonymi pracownikami, a prowadzącym szkolenie. Prowadzący szkolenie ma możliwość przeprowadzenia szkolenia w atrakcyjnej formie, może nawiązać bezpośrednią relację z pracownikami i dostosować treść szkolenia i jego tempo do potrzeb i oczekiwań pracowników. Szkoleni pracownicy mają możliwość bezpośredniego zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Całość może być ilustrowana przykładami z pracy słuchaczy oraz materiałem audio-wizualnym.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem wstępnym bhp zadzwoń – tel. 737627522

Cena szkolenia wstępnego bhp jest kalkulowana każdorazowo, w zależności od liczby uczestników szkolenia i wynosi od 35 do 50 zł, od osoby, plus koszt dojazdu. W przypadku szkoleń bhp w Toruniu, dojazd gratis.

Miejsce szkolenia bhp

szkolenie wstępne bhpSzkolenia wstępne bhp prowadzimy, zawsze, w siedzibie pracodawcy. Prowadzenie szkolenia bhp bezpośrednio w miejscu pracy pracowników pozwala na dużo lepszą jego efektywność.

Szkolenie ilustrujemy prezentacjami multimedialnymi i filmami w taki sposób, aby było ciekawe i spełniało cele stawiane przed szkoleniem bhp. Kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i wypełnieniem karty szkolenia wstępnego bhp.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem wstępnym bhp zadzwoń – tel. 737627522,
albo wypełnij poniższy formularz.
Prawo jest jak płot, tygrys przeskoczy, szczur się prześlizgnie, a bydło stoi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Treść wiadomości: