bhp-administracyjno-biurowi

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Szkolenie to jest również adresowane do pracowników, którzy nie zaliczają się do pracodawców i osób kierujących pracownikami, nie są pracownikami służby bhp i nie są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych albo inżynieryjno-technicznych.

Adresaci szkolenia okresowego bhp

Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w załączniku nr 1 jednoznacznie definiuje adresatów szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, jako pracowników biurowych i pozostałych pracowników niezaliczonych, w tymże rozporządzeniu, w § 14 pkt. 2, do żadnej z grup.

Pracownik administracyjno-biurowy

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychJako pracownika administracyjno-biurowego, dla potrzeb szkolenia bhp, rozumie się wszystkich pracowników biurowych, ale również innych pracowników, którzy nie zostali wymienieni w § 14 pkt. 2 rozporządzenie o szkoleniach bhp. Czyli jeżeli nie da się zakwalifikować pracownika, jako zatrudnionego na stanowisku robotniczym, kierowniczym, inżynieryjno-technicznym, albo służby bhp, to jest kwalifikowany, jako pracownik administracyjno-biurowy dla potrzeb związanych z obowiązkowymi szkoleniami bhp.

Częstotliwość przeprowadzania szkolenia bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i pozostałych niewymienionych w § 14 pkt. 2 powinno być prowadzone cyklicznie.

Pierwsze szkolenie bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychPierwsze szkolenie okresowe bhp należy przeprowadzić, zgodnie z § 15 pkt. 4 rozporządzenia szkoleniowego, przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia na stanowisku administracyjno-biurowym, albo innym, niewymienionym w § 14 pkt. 2.

Kolejne szkolenie bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychKolejne szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych należy przeprowadzić, zgodnie z § 15 pkt. 2 rozporządzenia szkoleniowego, przed upływem 6 lat. Czas do kolejnego szkolenia bhp biegnie od daty widniejącej na zaświadczeniu o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia okresowego bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychRamowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych pracowników niewymienionych w § 14 pkt. 2 rozporządzenia szkoleniowego zawiera załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Na podstawie ramowego programu szkolenia opracowywane są szczegółowe programy szkolenia dla poszczególnych grup zawodowych.

Ramowy program szkolenia okresowego bhp zawiera:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno trwać, co najmniej, 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin pracy.

Forma szkolenia okresowego bhp

Zgodnie z powołanym wcześniej rozporządzeniem szkolenie powinno zostać przeprowadzone w formie:

 • szkolenia stacjonarnego zorganizowanego w formie
  • kursu lub
  • seminarium, albo
 • kształcenia na odległość, w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe bhp w formie stacjonarnej

Szkolenie w formie stacjonarnej ma być prowadzone w postaci seminarium lub kursu. Szkolenie stacjonarne bhp pozwala na bezpośredni kontakt prowadzącego ze słuchaczami. Cały program szkolenia jest realizowany w trakcie prowadzonych zajęć.

 • Seminarium – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego ma trwać, co najmniej 5, godzin lekcyjnych. Seminarium umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kurs – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego ma trwać, co najmniej, 15 godzin lekcyjnych, składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs umożliwia uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy lub umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zalety szkolenia bhp w formie stacjonarnej

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychPodstawową zaletą szkolenia bhp w formie stacjonarnej jest kontakt pomiędzy szkolonymi pracownikami, a prowadzącym szkolenie. Prowadzący szkolenie ma możliwość przeprowadzenia szkolenia bhp w atrakcyjnej i interesującej formie. Może dostosować treść szkolenia, jego tempo, do potrzeb i oczekiwań pracowników. Pracownicy zaś mogą nawiązać bezpośrednią relację z prowadzącym, zadawania pytania i uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – zadzwoń – tel. 737627522

Wady szkolenia bhp w formie stacjonarnej

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychSzkolenie okresowe bhp odbywa się w czasie godzin pracy, kosztem wykonywanej pracy.

Pracodawca musi wcześniej tak zaplanować pracę, aby pracownicy znaleźli przynajmniej 6 godzin w ciągu dnia pracy na szkolenie bhp. Może to prowadzić do dezorganizacji pracy i wymaga wcześniejszego, dokładnego planowania.

Cena jest kalkulowana każdorazowo, w zależności od liczby uczestników szkolenia i wynosi od 60 do 120 zł, od osoby, plus koszt dojazdu. W przypadku szkoleń bhp w Toruniu, dojazd gratis.

Forma i miejsce stacjonarnego szkolenia bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychSzkolenia stacjonarne bhp prowadzimy zawsze w siedzibie pracodawcy.

Szkolenie bhp ilustrujemy prezentacjami multimedialnymi oraz filmami w taki sposób, aby wszystkich zaciekawić i spełnić stawiane przed szkoleniem bhp cele. Szkolenie kończy się egzaminem obejmującym materiał szkolenia okresowego bhp i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychSamokształcenie kierowane adresowane jest do wszystkich pracowników i pracodawców, którzy chcą odbyć szkolenie okresowe bhp i zorganizować je w sposób maksymalnie dogodny, który nie dezorganizuje pracy i pozwala na samodzielną organizację czasu szkolenia oraz jego tempa.

Pracownicy sami ustalają tempo i czas nauki. Nie dezorganizuje to pracy i pozwala na znacznie większą skuteczność szkolenia.

Forma szkolenia bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychSzkolenie organizowane jest w formie blended learning łączącej w sobie materiały do samodzielnej nauki oraz konsultacje z trenerem. W ramach szkolenia pracownik ma zagwarantowany kontakt z trenerem zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie. W karcie szkolenia pracownik wskazuje numer telefonu, adres e-mail i godziny, w jakich trener może się z pracownikiem kontaktować, w związku z prowadzonym szkoleniem bhp.

Szkolenie bhp w formie blended learning jest najbardziej efektywną formą szkolenia okresowego bhp. Nie dezorganizuje pracy, pozwala na dostosowanie tempa i czasu nauki do potrzeb i możliwości pracownika, zapewnia bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość pogłębienia rożnych zagadnień związanych z bhp. Trener jest do dyspozycji pracownika przez cały okres szkolenia.

Materiały szkoleniowe bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychZ chwilą zapisania się na szkolenie, wysyłane są na wskazany adres e-mail: ankiety i materiały poszczególnych lekcji oraz test kontrolny.

Całe szkolenie okresowe bhp składa się z 6 lekcji, które są wysyłane pracownikowi. Pracownik odsyła test sprawdzający dotyczący przedmiotu szkolenia.

Szkolenie musi zakończyć się w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jego przedłużenie.

Zaliczenie szkolenia okresowego bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychPo zapoznaniu się z treścią wszystkich lekcji i odesłaniu testów sprawdzających, poprawnie wypełnionych, organizator szkolenia wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenie okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Odesłanie wypełnionego testu jest warunkiem koniecznym zaliczania szkolenia bhp. Test sprawdzający wiedzę z zakresu bhp, objętego szkoleniem okresowym, oparty jest o treści zawarte w materiałach szkoleniowych i każdy, kto się dokładnie z się nimi zapozna jest w stanie go prawidłowo wypełnić.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp jest wysyłane w formie pliku pdf na adres pracodawcy i pracownika, a na żądanie strony, w formie papierowej.

Cena szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego wynosi 45 zł od osoby.

Zamówienie szkolenia okresowego bhp

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w formie samokształcenia kierowanego, zadzwoń – tel. 737627522,
albo wypełnij poniższy formularz.
Podejmując coś trudnego, od łatwego najpierw rozpocznij. Zamierzając dokonać czegoś wielkiego, od małego zaczynaj.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Treść wiadomości: