pracodawcy-szkolenie-bhp

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Adresaci szkolenia okresowego bhp

pracodawca-bhpRozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w załączniku nr 1 jednoznacznie definiuje adresatów szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Adresatami szkolenia okresowego bhp są osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

bhp-pracodawcy-szkolenieCzęstotliwość przeprowadzania szkolenia okresowego bhp dla pracodawców

Szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno być prowadzone cyklicznie.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp

pierwsze-szkolenie-bhpPierwsze szkolenie bhp musi być przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 4 przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia objęcia stanowiska kierowniczego.

Kolejne szkolenie okresowe bhp

kolejne-szkolenie-bhpKolejne szkolenie okresowe bhp powinno być przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 2, nie rzadziej, niż co 5 lat. Czas do kolejnego szkolenia bhp biegnie od daty widniejącej na zaświadczeniu o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia okresowego bhp

program-administracyjno-biurowyRamowy program szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia szkoleniowego.

Na podstawie ramowego programu szkolenia opracowywane są szczegółowe programy szkoleniowe, w których szczególny nacisk kładzie się na dokumentowanie zagrożeń w środowisku pracy oraz metodykę instruktarzu stanowiskowego.

Program szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami zawiera:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno trwać, co najmniej 16 godzin lekcyjnych, czyli 12 godzin pracy.

Forma szkolenia bhp

Zgodnie z powołanym wcześniej rozporządzeniem, szkolenia musi zostać przeprowadzone w formie szkolenia stacjonarnego, albo samokształcenia kierowanego.

Szkolenie bhp w formie stacjonarnej

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno być prowadzone w postaci seminarium lub kursu. Prowadzący ma bezpośredni kontakt ze słuchaczami, wspólnie realizują w trakcie zajęć cały program szkolenia.

 • Seminarium – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego powinno trwać, co najmniej 5, godzin lekcyjnych. Seminarium umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kurs – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego powinien trwać, co najmniej, 15 godzin lekcyjnych, składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs umożliwia uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy lub umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zalety szkolenia bhp w formie stacjonarnej

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowychPodstawową zaletą szkolenia stacjonarnego jest kontakt pomiędzy uczestnikami szkolenia, a prowadzącym. Prowadzący szkolenie ma możliwość przeprowadzenia szkolenia bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, w atrakcyjnej i interesującej formie, może dostosować treść szkolenia i jego tempo, do potrzeb oraz oczekiwań słuchaczy. Uczestnicy szkolenie mogą nawiązać bezpośrednią relację z prowadzącym, zadawania pytania i uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące ich problemy.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
zadzwoń – tel. 737627522

Wady szkolenia bhp w formie stacjonarnej

Szkolenie okresowe bhp odbywa się, w zależności od wielkości grupy i jej oczekiwań w ciągu 2 pełnych dni szkoleniowych, albo w ciągu 4 wieczorów. Uczestnicy szkolenia muszą tak zaplanować swoje zajęcia zawodowe, aby mieć wolny czas od zajęć zawodowych, na odbycie szkolenia. Oczywiście szkolenie tego rodzaju może zostać zorganizowane w siedzibie pracodawcy, o ile zachodzi taka potrzeba.

Cena jest kalkulowana każdorazowo, w zależności od liczby uczestników szkolenia i wynosi od 180 do 250 zł, od osoby, plus koszt dojazdu. W przypadku szkoleń bhp w Toruniu, dojazd gratis.

Forma i miejsce szkolenia stacjonarnego bhp

lokalizacja-szkolenia-bhpSzkolenia stacjonarne bhp prowadzimy przeważnie w siedzibie pracodawcy, albo w naszej sali szkoleniowej. Każdorazowo decyzja o miejscu jest ustalana z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie ilustrujemy prezentacjami multimedialnymi oraz filmami w taki sposób, aby wszystkich zaciekawić i spełnić cele stawiane przed szkoleniem bhp. Szkolenie bhp kończy się egzaminem obejmującym materiał szkolenia bhp i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego

blended-learningSamokształcenie kierowane adresowane jest do wszystkich pracodawców i kierujących pracownikami, którzy chcą odbyć szkolenie bhp w sposób, maksymalnie, dogodny dla siebie, bez konieczności organizowania sobie czasu wolnego na szkolenie stacjonarne, w czasie i tempie, najbardziej, dogodnym dla siebie.

Taka forma szkolenia okresowego bhp nie dezorganizuje porządku dnia. Pozwala na samodzielną organizację czasu szkolenia oraz jego tempa. Polecana jest szczególnie osobom, które chcą uzyskać potrzebne kompetencje w zakresie bhp bez konieczności dezorganizacji dnia pracy, osobom, którym trudno jest wygospodarować czas wolny od zajęć zawodowych.

Forma szkolenia bhp w postaci samokształcenia kierowanego

blended-learning-bhpSzkolenie organizowane jest w formie blended learning, łączącej w sobie samodzielną naukę w oparciu o otrzymane materiały szkoleniowe oraz konsultacje z wykładowcą.

Słuchacz otrzymuje komplet materiałów do samodzielnej nauki, testy sprawdzające oraz konsultacje z wykładowcą. Kontakt z wykładowcą prowadzony jest telefonicznie i przez e-mail. Wykładowca kontaktuje się ze słuchaczem w godzinach i dniach wskazanych przez słuchacza.

W ramach szkolenia słuchacz ma zagwarantowany kontakt z trenerem zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie. W kacie szkolenia słuchacz wskazuje numer telefonu, adres e-mail i godziny, w jakich trener może się z nim kontaktować w związku z prowadzonym szkoleniem. Wykładowca jest do dyspozycji słuchacza przez cały okres szkolenia.

Materiały szkoleniowe bhp

materialy-szkoleniowe-bhpZ chwilą zapisania się na szkolenie okresowe bhp, wysyłana jest na wskazany adres e-mail ankieta dla każdego uczestnika i materiały szkoleniowe oraz testy kontrolne.

Całe szkolenie składa się z 8 lekcji, które są wysyłane do uczestnika szkolenia, zaś kursant odsyła testy sprawdzające dotyczące szkolenia. Może odesłać jednorazowo wszystkie testy, albo każdy test oddzielnie.

Szkolenie musi zakończyć się w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jego przedłużenie.

Zaliczenie szkolenia bhp

zaswiadczenie_bhpDo zaliczenia szkolenia konieczne jest odesłanie wszystkich, poprawnie wypełnionych testów sprawdzających. Testy są oparte w całości na materiałach szkoleniowych, jakie kursant otrzymuje, zgodnie z programem szkolenia.

Uczestnik szkolenia bhp otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenie okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Zaświadczenie jest wysyłane w formie pliku pdf, a na żądanie uczestnika w formie papierowej.

Cena szkolenia bhp w formie kształcenia kierowanego wynosi 120 zł od osoby. W ramach ceny uczestnik otrzymuje zestaw materiałów do nauki, darmową konsultację, egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zamówienie szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zadzwoń – tel. 737627522,
albo wypełnij poniższy formularz.
W płytkiej wodzie raki będą się wyśmiewać ze smoka, a na równinie psy nie będą drażnić się z tygrysem.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Uwagi