okresowe-szkolenie-bhp-robotnicy

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czyli takich, na których przez przeważającą część czasu pracy, praca wykonywana jest w sposób angażujący mięśnie człowieka.

Adresaci szkolenia okresowego bhp

Adresatami szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Wskazuje ich jednoznacznie załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Stanowisko robotnicze

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychBardzo trudno jest znaleźć legalną definicję stanowiska robotniczego. W 2007 roku, w przygotowanym projekcie (projekt z dnia 21.05.2007 r.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, planowano dodanie § 1a, pkt 7 o następującej treści: „stanowisku robotniczym – rozumie się przez to stanowisko, na którym podczas pracy przeważają czynności robotnicze, wykonywane są przy zaangażowaniu mięśni człowieka.” Niestety, proponowany punkt nie został opublikowany w treści rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a szkoda.

Można przyjąć, że pracownikiem na stanowisku robotniczym jest taki pracownik, który przez większość czasu pracy wykorzystuje swoje mięśnie.

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone cyklicznie.

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Pierwsze szkolenie okresowe bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychPierwsze szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma zostać przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 4 rozporządzenia szkoleniowego, przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia na stanowisku robotniczym.

Kolejne szkolenie okresowe bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychKolejne szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma być przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 1, przed upływem 3 lat. W przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, musi być prowadzone, nie rzadziej, niż raz w roku.

Czas do kolejnego szkolenia okresowego bhp biegnie od daty widniejącej na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia okresowego bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychRamowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na jego podstawie tworzone są szczegółowe programy szkolenia okresowego dla pracowników.

Program szkolenia okresowego bhp zawiera:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie w formie instruktarzu powinno trwać, co najmniej, 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin pracy i odbywa się w czasie pracy, na koszt pracodawcy.

Forma szkolenia bhp

Zgodnie z powołanym wcześniej rozporządzeniem szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno zostać przeprowadzone w formie instruktarzu.

Szkolenie bhp w formie instruktarzu

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychPrzez instruktaż bhp należy rozumieć formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktarz powinien być realizowany na stanowisku pracy, ale również przez wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych, charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Zalety szkolenia bhp w formie instruktarzu bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychNiewątpliwą zaletą szkolenia w formie instruktarzu jest bezpośredni kontakt pomiędzy szkolonymi pracownikami, a prowadzącym szkolenie. Prowadzący szkolenie ma możliwość szkolenia pracowników w atrakcyjnej formie, może nawiązać bezpośrednią relację z pracownikami i dostosować treść szkolenia i jego tempo do ich potrzeb, i oczekiwań. Może dostosować treść szkolenia do warunków panujących w zakładzie pracy oraz specyfiki wykonywanej pracy. Pracownicy mają możliwość bezpośredniego zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Instruktarz może być ilustrowany przykładami z codziennej pracy słuchaczy oraz materiałem audio-wizualnym.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zadzwoń: tel. 737627522

Wady szkolenia bhp w formie instruktarzu bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychSzkolenie odbywa się w czasie godzin pracy, kosztem wykonywanej pracy. Pracodawca musi wcześniej tak zaplanować pracę, aby pracownicy znaleźli przynajmniej 6 godzin, w ciągu dnia roboczego, na szkolenie bhp.

Obowiązek prowadzenia szkolenia bhp, może prowadzić do dezorganizacji dnia pracy. Z tego powodu wymagane jest wcześniejsze zaplanowanie terminu szkolenia i taka organizacja dnia pracy, aby pogodzić szkolenie z harmonogramem prac.

Cena jest kalkulowana każdorazowo, w zależności od liczby uczestników szkolenia i wynosi od 60 do 120 zł, od osoby, plus koszt dojazdu. W przypadku szkoleń bhp w Toruniu, dojazd gratis.

Miejsce szkolenia bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczychSzkolenia bhp zawsze prowadzimy, w siedzibie pracodawcy. Takie rozwiązanie najmniej dezorganizująca organizację pracy, a ponadto umożliwia przeprowadzenie instruktarzu w naturalnym środowisku. Prowadzenie szkolenia bezpośrednio w miejscu pracy pracowników pozwala na dużo lepszą jego skuteczność.

Szkolenie bhp kończy się egzaminem obejmującym materiał szkolenia okresowego bhp i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zadzwoń – tel. 737627522,
albo wypełnij poniższy formularz.
Tylko ci, co robią powoli to, co inni robią w pośpiechu, są w stanie zrobić prędko to, co inni muszą robić powoli.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Treść wiadomości: