pracodawca-bhp

Szkolenie bhp dla pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, u których występuje rotacja zatrudnienia i którzy chcą obniżyć koszty działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników, jeśli chcesz oszczędzić na obsłudze bhp w swojej firmie, to szkolenie jest dla ciebie!

Korzyści ze szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Wiedza
Będziesz posiadał gruntowną wiedzę z zakresu bhp i prawa pracy.
Oszczędności
Oszczędzisz czas i pieniądze samodzielnie prowadząc w swoim zakładzie pracy sprawy bhp.
Szkolenia bhp
Samodzielnie poprowadzisz wszystkie szkolenia bh dla swoich pracowników wtedy, kiedy uznasz o za stosowne.
Ocena ryzyka zawodowego
Samodzielnie dokonasz ocen ryzyka zawodowego w swoim zakładzie, zgodnie z potrzebami. Będziesz niezależny.
Instrukcje bhp
Samodzielnie sporządzisz wszystkie instrukcje bhp, zgodnie z rozsądkiem i potrzebami.
Minimalne wymagania dla maszyn
Samodzielnie dokonasz oceny zgodności maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań.
Inne i ważne
Będziesz w stanie wykonać wszystkie czynności, do których musiałeś wcześniej wzywać bhpowca.

Forma szkolenia bhp

szkolenie bhp, szkolenie okresowe bhpTradycyjne szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp trwa, co najmniej, 70 godzin lekcyjnych i trwa przeciętnie 6 – 7 dni.

Doświadczenie pokazuje, że trudno jest pracodawcy wyłączyć się z prowadzonej działalności zarobkowej na tydzień w celu odbycia szkolenia. Z drugiej strony nie w każdym mieście prowadzone są szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Szkolenie bhp dla pracodawców odbywa się w formie kursu prowadzonego metodą blended learning. Metoda ta łączy zalety kształcenia tradycyjnego i na odległość. Cechuje się dużą skutecznością z uwagi na elastyczny sposób szkolenia, dostosowanie czasu i tempa szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego słuchacza.

Metodyka szkolenia bhp blended learning

Indywidualny opiekun kursanta
Każdy uczestnik szkolenia bhp dla pracodawców otrzymuje indywidualnego opiekuna, który kontaktuje się telefonicznie ze słuchaczem, jest do jego dyspozycji przez cały czas trwania szkolenia, oraz przez 3 miesiące po zakończeniu szkolenia. Opiekun kursanta umawia się z nim, w jakich godzinach i dniach ma kontaktować się z kursantem. Jest do dyspozycji kursanta przez cały czas kursu i 3 miesiące po zakończeniu kursu.
Zaliczenie bloku materiału
Po przerobieniu bloku materiału następuje jego zaliczenie w formie testu. Test odnosi się do przerobionej partii materiału, zgodnie z zakresem tematycznym podanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku problemu z zaliczeniem, opiekun kursanta kontaktuje się ze słuchaczem i konsultuje z nim tematykę, do czasu prawidłowego zaliczenia testu częściowego.
Pomoce naukowe
Uczestnik kursu otrzymuje pomoce i materiały dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe (skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych). Uczestnik kursu otrzymuje sukcesywnie materiały, w miarę jak zalicza poszczególne moduły szkolenia. Materiały do nauki i pomoce dydaktyczne dostosowane są do przerabianej partii materiału.
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych
Do każdej części szkolenia słuchacz otrzymuje materiały, gotowe do wykorzystania w przyszłości w ramach prowadzonej działalności. Większość materiałów, przed dostarczeniem słuchaczowi dostosowywana jest do specyfiki jego przedsiębiorstwa. Z tego względu zaliczenie pierwszego modułu kończy się opisem przedsiębiorstwa kursanta.
Tępo nauki
Kursant sam decyduje o tempie nauki. Szkolenie musi się zakończyć przed upływem 3 miesięcy od jego rozpoczęcia. Na każdym etapie szkolenia następuje bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikiem szkolenia a wykładowcą.
Zaliczenie kursu
Zaliczenie szkolenia bhp odbywa się poprzez zdanie egzaminu w formie testowej, zakresem obejmującym całość materiału. W przypadku problemu z zaliczeniem, opiekun kontaktuje się ze słuchaczem i konsultuje z nim problematyczną tematykę, do czasu zaliczenia testu egzaminacyjnego.
Zaświadczenie ukończenia szkilenia bhp
Po pomyślnym zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od daty jego wystawienia.

Program szkolenia okresowego bhp

szkolenie bhp, szkolenie okresowe bhpRamowy program szkolenia okresowego bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia szkoleniowego.

Na podstawie ramowego programu szkolenia opracowywane są szczegółowe programy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne.

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
  • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
  • system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, nadzór i kontrola warunków pracy.
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  • ergonomia koncepcyjna,
  • ergonomia korekcyjna.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka.
 • Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno trwać, co najmniej 64 godziny lekcyjne, w tym, co najmniej 6 godzin ćwiczeń praktycznych.

Zamów szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp już teraz.
Cena szkolenia bhp w formie blended learning wynosi, tylko teraz zamiast 1100 tylko 650 zł.

Jeśli to szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze. Masz gwarancji satysfakcji przez 30 dni.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dla pracodawców wypełniających zadania służby bhp i otrzymaniem gwarancji satysfakcji, zadzwoń – tel. 737627522, albo wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Uwagi